<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Nhiê?u b?? tr???ng no?i vê? h??p ta?c qu??c tê?, tri?nh ba?y ca?c biê?n pha?p cu? thê? tiê?p tu?c m?? r??ng m?? c??a cu?a Trung Qu??c trong th??i gian diê?n ra Hai Ky? ho?p
        M?i nh?t:2019-03-13 17:08:48   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
       Trong th??i gian Hai Ky? ho?p Trung Qu??c, viê?c tiê?p tu?c m?? r??ng m?? c??a, thu?c ?a?y h??p ta?c qu??c tê? b??ng nhiê?u biê?n pha?p trong nhiê?u li?nh v??c ?a? tr?? tha?nh cau chuyê?n tha?o lua?n no?ng bo?ng. T?? viê?c d?? tha?o “Lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i” ?ê? ra da?nh ?a?i ng?? qu??c dan cho ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i tr???c khi tham nha?p, ?ê?n xay d??ng kinh tê? thê? gi??i m?? trong li?nh v??c th??ng ma?i; t?? viê?c t?ng c???ng h??p ta?c sa?ng ta?o s?? h??u tri? tuê?, ?ê?n cu?ng xay d??ng pho?ng thi? nghiê?m chung trong li?nh v??c khoa ho?c c?ng nghê?; t?? h??p ta?c ??ng pho? biê?n ???i khi? ha?u toa?n ca?u, ?ê?n h??p ta?c t?? ch??c t??t Thê? va?n h??i mu?a ??ng B??c Kinh n?m 2022... Nh??ng nga?y qua, ta?i bu??i ho?p ba?o va? “Ha?nh lang B?? tr???ng”, nhiê?u B?? tr???ng Chi?nh phu? Trung Qu??c hiê?n diê?n tr???c ba?o gi??i toa?n ca?u, gi??i thiê?u t???ng ta?n biê?n pha?p cu? thê? h??p ta?c m?? c??a trong ca?c li?nh v??c, no?i lên quyê?t tam cu?a Trung Qu??c tiê?p tu?c m?? r??ng m?? c??a va? t?ng c???ng h??p ta?c qu??c tê?.
       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>