<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ???i thoa?i v??i ca?c ?a?i biê?u Qu??c h??i ?ê?n t?? c? s??
        M?i nh?t:2019-03-13 17:08:24   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
       Ba?t c?? ?ê?n ca?c ?i?a ph??ng kha?o sa?t, ?iê?u tra va? nghiên c??u hay tham gia tha?o lua?n v??i ca?c ?oa?n ?a?i biê?u ho??c tha?o lua?n ta?i t?? trong th??i gian “Hai Ky? ho?p” toa?n qu??c Trung Qu??c, T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?ê?u hê?t s??c coi tro?ng l??ng nghe tiê?ng no?i ?ê?n t?? c? s??. Trong con m??t cu?a T??ng Bi? th?, c? s?? la? ba?i thi quan tro?ng nha?t kiê?m nghiê?m liê?u Trung Qu??c co? thê? th??c hiê?n kha? gia? toa?n diê?n. Trong th??i gian “Hai Ky? ho?p” toa?n qu??c n?m nay, ca?c ?a?i biê?u dan ch?n nu?i ?ê?n t?? ???ng co? mênh m?ng, ?a?i biê?u n?ng dan ?ê?n t?? ???ng ru??ng, ?a?i biê?u nha? doanh nghiê?p dan doanh vu?i ?a?u la?m th??c nghiê?p, ?a?i biê?u ?ê?n t?? khu v??c nghe?o kho? ???i thoa?i tr??c tiê?p v??i Nha? La?nh ?a?o t??i cao Trung Qu??c na?y, ca?c va?n ?ê? nh? pha?t triê?n xanh, cha?n h?ng th?n la?ng, sa?ng ta?o, kh??i nghiê?p, c?ng kiên thoa?t nghe?o la? nh??ng ?ê? ta?i ???i thoa?i gi??a T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c ?a?i biê?u Qu??c h??i.
       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>