<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n qu??c ba?n lua?n s?i n??i vê? D?? tha?o Lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i: V??c da?y niê?m tin cu?a ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i, doanh nghiê?p dan doanh Trung Qu??c cu?ng se? ????c h???ng l??i t?? ?o?
        M?i nh?t:2019-03-13 17:07:40   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       M??i ?ay, d?? tha?o Lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i cu?a Trung Qu??c ?a? tri?nh Ky? ho?p th???ng niên Qu??c h??i Trung Qu??c xem xe?t va? tha?o lua?n, nhiê?u U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n qu??c cho r??ng, d?? tha?o lua?t na?y se? v??c da?y niê?m tin ?a?u t? ta?i Trung Qu??c cu?a ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i, giu?p Trung Qu??c xay d??ng m?i tr???ng thi? tr???ng ??n ?i?nh, minh ba?ch, co? thê? d?? ba?o h?n va? ca?nh tranh c?ng b??ng. Doanh nghiê?p dan doanh Trung Qu??c hoan nghênh lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i va? se? ????c h???ng l??i t?? ?o?, co? niê?m tin, co? n?ng l??c ??ng pho? ca?c loa?i tha?ch th??c.

       Lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i se? tr?? tha?nh b?? lua?t mang ti?nh c? ba?n m??i cu?a Trung Qu??c trong li?nh v??c ?a?u t? n???c ngoa?i, la? s?? hoa?n thiê?n va? sa?ng ta?o c? chê? lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i cu?a Trung Qu??c. M??t trong nh??ng n??i dung ma?u ch??t la? va?n ?ê? ?a?i ng?? qu??c dan ?a? quy ?i?nh c? chê? qua?n ly? kiê?u m??i h???ng ?a?i ng?? qu??c dan c??ng danh sa?ch ha?n chê? va? kh?ng khuyê?n khi?ch tr???c khi tham nha?p thi? tr???ng ???i v??i ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i.

       U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n qu??c, chuyên gia kinh tê? tr???ng S?? Nghiên c??u ch??ng khoa?n Than Va?n H??ng Nguyên D??ng Tha?nh Tr???ng cho r??ng, kh?ng i?t n??i dung trong d?? tha?o lua?t ????c hi?nh tha?nh t?? s?? ti?ch lu?y kinh nghiê?m cu?a m? hi?nh qua?n ly? danh sa?ch ha?n chê? va? kh?ng khuyê?n khi?ch cu?a khu v??c ma?u di?ch t?? do.

       “T?? n?m 2013, chu?ng ta b??t ?a?u tha?nh la?p khu ma?u di?ch t?? do Th???ng Ha?i, m??t s??p xê?p c? chê? quan tro?ng cu?a khu ma?u di?ch t?? do Th???ng Ha?i chi?nh la? ta?m ng??ng th??c thi ba b?? lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i g??m:‘Lua?t doanh nghiê?p liên doanh trong va? ngoa?i n???c, Lua?t doanh nghiê?p v??n n???c ngoa?i, Lua?t doanh nghiê?p h??p ta?c kinh doanh trong va? ngoa?i n???c’, th??c hiê?n qua?n ly? theo danh sa?ch ha?n chê? va? kh?ng khuyê?n khi?ch”.

       U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n qu??c, Pho? Chu? ti?ch H??i ???ng qua?n tri? C?ng ty Deloitte ta?i Trung Qu??c T???ng Di?nh cho biê?t, d?? tha?o lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i ?a? pha?n h??i tr??c tiê?p s?? quan nga?i cu?a ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i, se? v??c da?y niê?m tin ?a?u t? ta?i Trung Qu??c cu?a ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i, ???ng th??i cu?ng thê? hiê?n s?? nang cao vê? tri?nh ??? qua?n ly? cu?a chi?nh phu? Trung Qu??c.

       “Ti?nh minh ba?ch, c?ng b??ng, xa?c ?i?nh va? co? thê? d?? ba?o ?a? pha?n h??i tr??c tiê?p niê?m tin ?a?u t? ta?i Trung Qu??c cu?a ca?c nha? ?a?u t? n???c ngoa?i. Ca?n pha?i phan quyê?n, qua?n ly? ?ê?n n?i ?ê?n ch??n, ???ng th??i co?n pha?i phu?c vu? ?ê?n n?i ?ê?n ch??n, xay d??ng hê? th??ng di?ch vu? phu?c vu? ca?c doanh nghiê?p ?a?u t? n???c ngoa?i”.

       Tr???c ?o?, t??ng co? ng???i lo nga?i lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i co? thê? se? gay ta?c ???ng nha?t ?i?nh ???i v??i kinh tê? dan doanh Trung Qu??c. Vê? viê?c na?y, U?y viên Chi?nh Hiê?p toa?n qu??c, Gia?m ???c ?iê?u ha?nh C?ng ty C?ng nghê? Giai ?? L?u Vi? cho biê?t, doanh nghiê?p dan doanh cu?a Trung Qu??c kh?ng nh??ng hoan nghênh lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i, h?n n??a se? ????c h???ng l??i t?? ?o?, co? niê?m tin, co? n?ng l??c ??ng pho? ca?c loa?i tha?ch th??c.

       “Trong li?nh v??c thi? tr???ng khoa ho?c c?ng nghê? chi?nh chu? ch??t h?m nay, doanh nghiê?p Trung Qu??c va? s??c ma?nh nghiên c??u pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c ?a? co? s??c ca?nh tranh nha?t ?i?nh, ???c biê?t la? m??c ??? quen thu??c ???i v??i thi? tr???ng Trung Qu??c, do va?y t?i ca?ng ti?m hiê?u chi?nh diê?n h?n b?? lua?t na?y. T?i cho r??ng b?? lua?t m??t m??t ?a? gia?i quyê?t ‘?a?i ng?? siêu qu??c dan’ cu?a nha? ?a?u t? n???c ngoa?i, co?n co? m??t ?iê?u l??i l??n h?n la?, lua?t ?a?u t? n???c ngoa?i cu?ng da?nh h?? tr?? t??t h?n cho ca?c doanh nghiê?p Trung Qu??c ?i ra thê? gi??i”.

       Pho? Chu? nhiê?m U?y ban Kinh tê? Chi?nh hiê?p toa?n qu??c L?u Thê? Ca?m cho biê?t, quy ?i?nh vê? thu?c ?a?y th??ng nha?t quy t??c doanh nghiê?p trong va? ngoa?i n???c trong d?? tha?o co? l??i cho ta?o d??ng m?i tr???ng thi? tr???ng ??n ?i?nh, minh ba?ch va? ca?nh tranh c?ng b??ng, co? l??i cho ca?c doanh nghiê?p Trung Qu??c tham gia bi?nh ???ng, th??c hiê?n pha?t triê?n tri?nh ??? cao h?n, cha?t l???ng cao h?n trong b?? cu?c m??i m?? c??a toa?n diê?n.

       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>