<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh la?i kê “??n thu??c hay” cho xay d??ng sinh tha?i va? dan sinh cu?a khu t?? tri? N??i M?ng
        M?i nh?t:2019-03-06 17:51:14   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       \

       Ky? ho?p th?? hai Qu??c h??i Trung Qu??c kho?a 13 ?a? khai ma?c nga?y 5/3. Chiê?u cu?ng nga?y, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh ?ê?n ?oa?n ?a?i biê?u khu t?? tri? N??i M?ng, cu?ng ca?c ?a?i biê?u xem xe?t va? tha?o lua?n Ba?o ca?o C?ng ta?c chi?nh phu?, truyê?n ?i th?ng ?iê?p va? quan ?iê?m hê?t s??c kiên ?i?nh va? ro? ra?ng.

       “Pha?t triê?n xanh” la? cu?m t?? then ch??t ma? T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Ta?p Ca?n Bi?nh va? ca?c ?a?i biê?u ?ê? ca?p nhiê?u nha?t trong qua? tri?nh xem xe?t va? tha?o lua?n ba?o ca?o. T??ng Bi? th? cho r??ng, pho?ng ch??ng ? nhiê?m va? tri? ly? m?i tr???ng la? ?iê?m ma?u ch??t quan tro?ng ca?n pha?i v???t qua trong qua? tri?nh kinh tê? Trung Qu??c t?? t?ng tr???ng cao t??c chuyê?n sang giai ?oa?n pha?t triê?n cha?t l???ng cao.

       T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Ta?p Ca?n Bi?nh nêu ro? xay d??ng N??i M?ng tha?nh bi?nh phong an ninh sinh tha?i quan tro?ng cu?a miê?n B??c Trung Qu??c, la? ?i?nh vi? chiê?n l???c xua?t pha?t t?? ?a?i cu?c pha?t triê?n cu?a Trung Qu??c, cu?ng la? tra?ch nhiê?m quan tro?ng ma? N??i M?ng ca?n pha?i ga?nh va?c.

       T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Ta?p Ca?n Bi?nh ba?n tam nha?t la? va?n ?ê? dan sinh ?? N??i M?ng

       Sau khi nghe ???ng chi? Tr??ng Kê? Tan, Bi? th? Chi b?? ?a?ng cu?a m??t th?n kê? cau chuyê?n dan sinh trong th?n, T??ng Bi? th?, Chu? ti?ch n???c Ta?p Ca?n Bi?nh ho?i ti? mi? ca?c va?n ?ê? chi tiê?t nh? m? hi?nh nu?i bo? thi?t, thu nha?p cu?a n?ng dan, ca?i ta?o nha? vê? sinh kh?ng co? hê? th??ng xa? n???c trong th?n, v.v..

       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>